حســـابداری
 اصول حسابرسی خلاصه فصل 13

موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته

 

هدف ازارائه مطالب:

 • توصیف نوع وماهیت موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده.
 • تشریح نوع وماهیت چرخه های خریدوتولید.
 • تشخیص کنترلهای داخلی اساسی درمورد موجودیهای موادوکالا.
 • توصیف هدفهای حسابرسان ازحسابرسی موجودیهای موادوکالا.
 • توصیف نوع وماهیت روشهای حسابرسی لازم برای دستیابی به هدفهای حسابرسان از حسابرسی موجودیهای موادوکالا.

 

منشا وماهیت موجودیهاموادوکالاوبهای تمام شده کالا فروش رفته

اصطلاح موجودیهای موادوکالادراین فصل شامل:

 1. کالاآماده برای فروش اعم از موجودی کالایک شرکت بازرگانی وکالاساخته شده یک شرکت تولیدی.
 2. کالای درجریان ساخت.
 3. کالاهایی که بطورمستقیم یا غیرمستقیم در تولید مصرف می شود اعم از مواد اولیه قطعات یدکی ولوازم مصرفی می باشد.

دلایل اهمیت موجودیهای مواد وکالا به شرح زیراست:

 1. موجودیهای موادوکالامعمولابزرگترین قلم دارایی جاری شرکت است وبه آسانی می تواند دستخوش اشتباهات وتخلفات قرارگیرد.
 2. روشهای گوناگون ارزشیابی موجودیهای موادوکالاتوسط حرفه حسابداری به رسمیت شناخته شده است وبرای ارزشیابی گروههای مختلف موجودیهای موادوکالامی توان از روشهای متفاوت ارزشیابی استفاده کرد.
 3. تعیین ارزش موجودهای مواد وکالامستقیمابربهای تمام شده کالای فروش رفته اثرمیگذارد وتاثیرآنبرسودخالصسال قابل چشمپوشی نیست.
 4. تعیین کیفیت وضعیت وارزش موجودیهای موادوکالابه مراتب پیچیده تر ودشوارترازبیشترسایراقلام وضعیت مالی(ترازنامه)است.شناسایی وارزشیابی اقلام زیادی چون سنگهای گرانبها قطعات پیچیده الکترونیکی وپیمان های دردست اجرا متضمن دشواریهای بزرگی است.

 

چگونگی برخوردحسابرسان در رسیدگی به موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته

 

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به موجودیهای مواد وکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته تعیین موارد زیراست:

1.      کفایت سیستم کنترل داخلی موجودیهای موادوکالا.

2.      اعتبار موجودیهای موادوکالا ثبت شده(وجودومالکیت).

3.      ثبت دفاتر بودن تمام موجودیهای موادوکالا(کامل بودن).

4.      صحت محاسبات ریاضی مدارک موجودیهای موادوکالاوجداول پشتوانه آنها وانطباق مدارک مزبورباحسابهای دفتر کل(صحت محاسبات ریاضی).

5.      برابری تقریبی ارزشیابی موجودیهای مواد وکالا با نتایج حاصل از قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار(LCM).

6.      کفایت افشا وچگونگی ارائه موجودیهای مواد وکالا.

 

سیستم کنترل داخلی موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته

 

هرچه بر وجود یک سیستم داخلی مناسب برای موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته تاکید شود از دیدگاه مدیریت وحسابرسان مستقل هر دو باز کم است.

سیستم کنترل داخلی قوی علاوه بر تامین اطمینان از درستی گزارشگری مقادیر عینی موجودیها ابزاری است که اطلاعات دقیق وصحیحی از هزینه ها را برای تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد.

روشهای کنترل داخلی موجودیهای مواد وکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته تقریبا برتمام وظایف  مربوط به تولید وفروش محصولات شرکت اثر می گذارد. خرید دریافت کالا انبارکردن مواد وکالا صدور کالااز انبار ساخت وارسال کالاوظایفی عینی است که بطورمستقیم بر موجودیهای  مواد وکالا اثر می گذارند ;سیستم حسابداری صنعتی ومدارک ثبت دایمی موجودیها وظایف دفتر داری (موجودیهای موادوکالا) راتشکیل می دهند از آنجا که محصول نهایی وظایف دفترداری مورد توجه حسابرسان است حسابرسان باید علاوه بر کسب شناخت وارزیابی روشهای مختلف کنترل داخلی ومدارک اولیه زیر بنای تهیه صورت های مالی از سیستم حسابداری صنعتی ومدارک ثبت دایمی موجودیها نیز شناختی کافی کسب وآنها راارزیابی کنند .

 

کاربرگهای حسابرسی موجودیهای مواد وکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته

 

حسابرسان در جریان حسابرسی موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالا فروش رفته کاربرگهای گوناگونی را تهیه می کنند شکل این کاربرگها گوناگون واز یاداشتهای مربوط به چگونگی شمارش موجودیها تا تجزیه وتحلیلهای تفصیلی در باره بهای تمام شده کالاهای ساخته شده وکالاهای درجریان ساخت متغیراست.

 

برنامه حسابرسی موجودیهای مواد وکالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

 

برنامه حسابرسی موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر در باقی مانده مطالب به تفصیل تشریح خواهد شد.این برنامه برای یک شرکت تولیدی(صنعتی)تدوین شده است که تمام موجودیها را درپایان هر سال مالی نیز بطور کامل شمارش می کند.

 

     الف) سیستم کنترل داخلی موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروشرفته راارزیابی کنید.

 1. شناختی ازسیستم کنترل داخلی موجودیهای موادوکالا وبهای تمام شده کالای فروشرفته کسب کنید.
 2. خطر کنترل را بر آورد وآزمونهای اضافی کنترلها را برای موجودیهای موادوکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته طراحی کنید.
 3. آزمونهای کنترل ها را اجرا کنید.در مورد آن دسته از کنترلهای داخلی که می خواهید برای محدود کردن برآورد خطر کنترل ودر نتیجه کاهش میزان آزمونهای محتوا برآنها اتکا کنید آزمونهای کنترل مشابه آنچه را در زیر می آید اجرا نماید:

a)      جنبه های عمده نمونه ای از معاملات خرید را رسیدگی کنید.

b)     سیستم حسابداری صنعتی را آزمون کنید.      

 1. خطر کنترل را دوباره بر آورد وآزمونهای محتوا را برای موجودیهای مواد وکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته به منظور برنامه ریزی حسابرسی وبرآورد خطر کنترل طراحی کنید.

 

ب) ازمونها محتوای موجودیهای مواد وکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته را اجرا کنید.

 1. صورت شمارش موجودیها را دریافت وبا دفاتر کل و معین مغایرت گیری کنید.
 2. برنامه ریزی صاحبکار را برای شمارش موجودیها ارزیابی کنید.
 3. برشمارش موجودیها نظارت وموجودیهای را بطور آزمایشی شمارش کنید.
 4. انقطاع زمانی معاملات خرید وفروش را در پایان سال بررسی کنید.
 5. نسخهای از صورتهای شمارش موجودیهای را دریافت درستی محاسبات آن را آزمون وشمارش های آزمایش خود را به آن ردیابی کنید.
 6. کیفیت ووضعیت موجودیها را بررسی کنید.
 7. مبانی وشیوه های ارزشیابی موجودیها را ارزیابی کنید.
 8. ارزشیابی تعدادی از موجودیها را آزمون کنید.
 9. روشهای تحلیل را اجرا کنید.
 10. گروبودن ونبودن موجودیها را مشخص وتعهدات خرید وفروش را بررسی کنید.
 11. چگونگی ارائه در صورتهای مالی وکفایت افشای مربوط به موجودیهای مواد وکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته را ارزیابی کنید.

 

شکل زیر رابطه آزمونهای عمده محتوای موجودیها ی مواد وکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته را با هدفهای کلی حسابرسی نشان می دهد.

 

 

آزمون محتوا

هدفها ی کلی حسابرسان

صورت شمارش موجودیها را دریافت و با دفاتر کل ومعین مغایرت گیری کنید.

صحت محاسبات ریاضی

برنامه ریزی صاحبکار را برای شمارش موجودیها ارزیابی کنید. بر شمارش موجودیها نظارت کنید. انقطاع زمانی معاملات خرید وفروش را در پایان سال بررسی کنید. نسخهای از صورتهای شمارش موجودیهارا دریافت ودرستی محاسبات آن را آزمون کنید.

اعتبار (وجود مالکیت) کامل بودن

کیفیت ووضعیت موجودیها را بررسی کنید. مبانی وشیوههای ارزشیابی موجودیها راارزیابی کنید. ارزشیابی تعدادی از موجودیها را آزمون کنید.

ارزشیابی

روشهای تحلیلی را اجرا کنید .

اعتبار(وجود مالکیت) کامل بودن ارزشیابی

گروبودن یا نبودن موجودیها را مشخص وتعهدات را بررسی کنید.

ارزشیابی چگونگی ارائه وکفایت افشا

چگونگی ارائه در صورتهای مالی وکفایت افشای مربوط به موجودیهای مواد و کالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته را ارزیابی کنید.

چگونگی ارائه وکفایت افشا

 

الف) سیستم کنترل داخلی موجودیهای موادوکالاوبهای تمام شده کالای فروش رفته راارزیابی کنید.

 

1)     شناختی ازسیستم کنترل داخلی کسب کنید.

همان گونه که پیشتر آمد ارزیابی سیستم کنترل داخلی ممکن است مستلزم تکمیل پرسشنامه نگارش یادداشتهای توصیفی یا تهیه نمودگری باشد که ساختارسازمانی وجریان مواد ومدارک را نشان دهد. درتمام این برخورد ها ازیک تکنیک اصلی پی جویی یعنی مصاحبه واجرای آزمون شناخت سیستم به منظور حصول اطمینان از تشریح شدن دقیق سیستم استفاده می شود.

حسابرسان در طول بررسی کنترلهای داخلی مربوط به موجودیها باید علاوه بر کسب شناخت از سیستم حسابداری صنعتی ومدارک ثبت دایمی موجودیها با روشهای خرید دریافت کالا انبار کردن کالا وصدور کالا از انبار بطور کامل آشنا شوند.

حسابرسان باید موارد حفاظتی موجودیها مواد وکالا را نیز ارزیابی کنندهر گونه نا رسایی در تسهیلات انبار خدمات مراقبان یا جابجایی عین موجودیها که بتوانند به خسارتهای ناشی از آب و هوا آتش سوزی سیل یا سرقت بینجامد باید به گونه ای مناسب به اطلاع مدیریت شرکت برسد.

 

2)     خطر کنترل را برآورد و آزمونهای اضافی کنترلها را طراحی کنید.

خطر کنترل هر یک از ادعاهای مندرج  در صورتهای مالی تنها در صورتی می تواند در کمتر از حداکثربرآورد شود که نتایج آزمونهای انجام شده نشان دهد کنترلهای لازم طراحی شده است و به گونه ای موثر اجرا می شود. حسابرسان باید نسبت به این که کدام آزمونهای اضافی احتمالا سبب کاهش آزمونهای محتوا می شود تصمیم گیری کنند.

 

3)     آزمونهای اضافی کنترلها را اجرا کنید.

a)      جنبه های عمده نمونه ای از معاملات خرید را رسیدگی کنید.

لازمه وجود مدارک حسابداری قابل اتکاء ثبت به موقع معاملات خریداری و پرداختهای نقدی است.از این رو حسابرسان روشهای اساسی کنترل داخلی مربوط به چرخه معاملات خرید صاحبکار را آزمون می کنند. آزمونهای چرخه معاملات خرید شامل موارد زیر است.

1.      نمونه ای از معاملات خریدرا انتخاب کنید.

2.      مجوز خرید یا هرگونه مجوز مربوط به هریک از معاملات موجود در نمونه را رسیدگی کنید.

3.      فاکتورخرید گزارشدریافت کالا ومدارک پرداخت مربوط به هر یک از سفارشهای خرید موجود در نمونه را رسیدگی کنید. این معاملات را به دفتر معین بستانکاران ودفتر روزنامه پرداختهای نقدی ردیابی کنید.

4.      فاکتورهای خرید را از لحاظ تایید قیمتها محاسبات جمع هزینه های حمل شرایط اعتباری وتعیین سر فصل معین حسابها بررسی کنید.

5.      مقادیروقیمت ها مندرج در فاکتورهای خرید را با سفارش خرید وگزارشهای دریافت مقایسه کنید.

6.      نقل اقلام به دفاترکل ودفاتر معین را ردیابی کنید.

b)     سیستم حسابداری صنعتی را آزمون کنید.

حسابرسان برای ارزیابی سیستم کنترل داخلی صاحبکارانی که به امر تولید می پردازند باید شناختی از سیستم حسابداری صنعتی آنها بدست آورند.ولی به دلیل گوناگونی فراوان شیوه های حسابداری صنعتی حتی در شرکتهای تولیدی فعال در یک رشته بخصوص از صنعت روشهای حسابرسی سیستم حسابداری صنعتی باید در هر مورد متناسب با شرایط موجود آن طراحی شود.

عوامل بهای تمام شده در هرسیستم حسابداری صنعتی عبارت است از: هزینه مواد مستقیم،هزینه های دستمزد مستقیم وهزینه های سربار ساخت(کارخانه). حسابرسان سیستم حسابداری صنعتی صاحبکار را بدین منظور آزمون می کنند که از گردآوری مناسب هزینه های تخصیص به هر مرحله یا سفارش کار اطمینان یابند.

حسابرسان برای دستیابی به هدف،درستی مقادیر مواد اولیه وبهای تمام شده هر واحد آن ، ساعات کار مستقیم و نرخهای (ساعتی) دستمزد و نرخ های جذب سربار ومبانی تخصیص آن را آزمون می کنند.

 

4)     خطر کنترل را دوباره برآورد وآزمونهای محتوا را طراحی کنید.

تشریح سیستم کنترل داخلی موجودیهای موادوکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته وآزمونهای کنترلها،شواهد را در مورد نقاط ضعف وقوت سیستم برای حسابرسان فراهم می آورد. حسابرسان بر اساس این اطلاعات ، خطر کنترل را دو باره برآورد وآزمونهای محتوا لازم برای موجودیهای موادوکالا وبهای تمام شده کالافروش رفته را طراحی می کنند.

 

ب) آزمونهای محتوا

5)     صورتهای شمارش موجودیهارا دریافت وبادفاتر کل ومعین مغایرت گیری کنید.

حسابرسان نسخه ای از صورت شمارش موجودیها را دریافت می کنند که باید با دفاتر کل و دفتر معین مربوط تطبیق ومغایرت گیری کنند. نوع صورتها بر حسب تولیدی یا خرده فروشی بودن شرکت صاحبکار متفاوت خواهد بود .هدف حسابرسان از اجرای این روش ،حصول اطمینان از مطابقت مدارک موجودیها با آنچه که توسط سیستم حسابداری ثبت شده است،می باشد.

 

6)     برنامه ریزی صاحبکار را برای شمارش موجودیها ،ارزیابی کنید.

صاحبکار برای برنامه ریزی شمارش موجودیها باید عوامل زیادی را، مانند آنچه در زیر می آید مورد توجه قرار دهد.

 1. تعیین مناسبترین تاریخ یا تاریخ ها
 2. توقف تولید در برخی از دوایر تولیدی
 3. جدا سازی کالاهای ناباب و ناقص
 4. برقراری کنترل برای شمارش موجودیها با استفاده از برگه های شمارش،
 5. انقطاع کامل معاملات خرید وفروش و
 6. استفاده از خدمات مهندسین یا سایر کارشناسان به منظور تعیین کمیت وکیفیت برخی از کالاهاومواد.

 

 

 

7)     برشمارش موجودیها نظارت وموجودیها را بطور آزمایشی شمارش کنید.

شمارش موجودیها یا کنترل شمارش موجودیها یا سرپرستی آن،وظیفه حسابرسان نیست؛ بلکه این وظیفه مدیریت صاحبکار است . حسابرسان بر شمارش موجودیها نظارت می کنند تا شواهد کافی وقابل اطمینان در باره هدفهای حسابرسی ،یعنی اثبات وجود وکامل بودن، راگردآوری نمایند. بطور خلاصه نظارت برشمارش موجودیهای ،مبنایی را برای اظهار نظر حسابرسان نسبت به اعتبارگزاره های مدیریت در باره مقادیر موجودیها برای حسابرسان فراهم می آورد.

 

8)     انقطاع زمانی معاملات خرید وفروش را در پایان سال بررسی کنید.

انقطاع دقیق معاملات خرید یکی از مهمترین عوامل اثبات دقیق و کامل بودن موجودیها پایان سال است.

روشهای حسابرسی لازم برای تعیین صحت انقطاع معاملات فروش (هفته گذشته در فصل 12)بحث شده است.

یادآوری آن در اینجا به منظور تاکیدی است بر اهمیت آن در تعیین مطلوبیت موجودیهای مواد وکالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته ونیز ،حسابهای دریافتی وفروش.

 

9)     نسخه ای از صورتهای شمارش موجودیها را دریافت ،درستی محاسبات آن را آزمون وشمارشهای آزمایشی خود را به آنها ردیابی کنید.

آزمون کردن محاسبات افقی و عمودی صورتها ی نهایی شمارش موجودیها ممکن است تحریفاتی را در موجودیهای موادوکالا آشکار سازد. این آزمون در بیشتر موارد عبارت است از جمع زدن تقریبی ستون صدگان ویا هزارگان مبالغ مندرج در صورتهای مزبور بطور ذهنی . برای آزمون جمعهای افقی و عمودی صورتهای  شمارش موجودیها می توان از برنامه های عمومی حسابرسی نیز بهره گرفت.

حسابرسان باید نتایج شمارشهای آزمایشی را که در طول نظارت بر شمارش موجودیها انجام دادهاند نیز به صورتهای تکمیل شده شمارش موجودیها ردیابی کنند. حسابرسان در طول این مرحله ردیابی همواره باید نسبت به نشانه هایی از تغییرات اعمال شده( دستکاری) در برگه های شمارش موجودیها یا ایجاد برگه های شمارش واهی، هشیار باشند.

مطابقت دادن ومغایرت گیری شمارش موجودیها با مدارک ثبت موجودیها ،آزمون دیگری است برای تعیین صحت محاسبات ریاضی صورتهای شمارش موجودیها ، مقادیر موجودیها وارزش اقلام موجودیها،هردو، باید با مدارک ثبت موجودیهای شرکت مقایسه شود. مجموع ارزش هر گروه از موجودیها نیز باید با حساب کنترل مربوط در دفتر کل مقایسه گردد. هر گونه اختلاف عمدهای که مشاهده شود باید بطور کامل پی جویی گردد. تعداد، نوع ودلیل اختلافاتی که بدین ترتیب آشکار می شود ، نقش عمدهای درارزیابی کنترلهای داخلی موجودیهای موادوکالا دارد.

 

10) کیفیت و وضعیت موجودیها را ارزیابی کنید.

حسابرسان در طول نظارت برشمارش موجودیها باید نسبت به کیفیت و شرایط سئوال برانگیز موجودیها نیز توجه داشته باشند. وجود غبار یا زنگ زیادی روی موجودیهای مواداولیه می تواند نشانه نابابی وکم گردشی آنها باشد.

حسابرسان باید مدارک ثبت دایمی موجودی ها را برای شناسایی اقلام کم گردش موجودیها مورد بررسی قراردهند. سپس، حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودیها باید این گونه اقلام کم گردش را رسیدگی کنندومطمئن شوند که صاحبکار ،در صورت لزوم ،آنها را جزء اقلام ناباب منظور کرده باشد.

حسابرسان برای انجام دادن مسئولیتشان نسبت به کیفیت ووضعیت موجودیها ممکن است به نظرات کارشناسان نیاز داشته باشد.

 

11) مبانی وشیوه های ارزشیابی موجودیها را ارزیابی کنید.

حسابرسان مسئولیت تعیین انطباق مبانی و شیوه های ارزشیابی موجود یها را با اصول پذیرفته شده حسابداری به عهده دارند. پی جویی ارزشیابی موجودیها در بیشتر موارد برای یافتن پاسخ به 3 پرسش زیر است.

 1. صاحبکار، چه شیوه ای را برای ارزشیابی بکار می برد؟
 2. آیا شیوه مورد استفاده، همان شیوه بکار گرفته شده در سال قبل است؟
 3. آیا شیوه مصوب صاحبکار ،در طول دوره جاری بطور یکنواخت ودقیق اعمال شده است ؟

 

 

 

12) ارزشیابی تعدادی از موجودیها را آزمون کنید.

چگونگی آزمون کردن قیمتهایی که روی موجودیهای اولیه ، قطعات خریداری شده و و لوازم مصرفی گذارده شده است همانند آزمون ارزشیابی کالا در موسسات تجاری می باشد. در هر دو مورد، بهای تمام شده موجودیها چه به روش اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده، میانگین موزون متحرک یا شناسایی ویژه تعیین شده باشد با مراجعه به فاکتور های خرید آنها به آسانی قابل اثبات است.

آزمون اقل بهای تمام شده یا بازار قاعده کلی این است که ارزش موجودیها نباید به مبلغی بیش از خالص ارزش باز یافتی آنها در صورتهای مالی منعکس شود. قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، ابزاری متداولی است برای اندازه گیری هر گونه زیان ناشی از عدم سودمندی موجودیها.

 

13) روشهای تحلیلی را اجرا کنید.

اشتباهات با اهمیت در شمارش، قیمت گذاری و محاسبات مربوط به موجودیهای مواد وکالاونیزوجود موجودیها واهی وناباب متواند با استفاده از روشهای تحلیلی طراحی شده برای تعیین معقول بودن مبالغ موجودیها، کشف وآشکار شود.

 

14) گروبودن یا نبودن موجودیها را مشخص وتعهدات خرید وفروش را بررسی کنید.

حسابرسان برای اثبات موجودیها باید گروبودن یا نبودن موجودیها یل وجود هرگونه حقوق متعلق به دیگران را نسبت به ،آنها ،مشخص کنند.

مدارک مربوط به تعهدات خرید آتی معمولا به آسانی در اختیار حسابرسان قرار می گیرد؛ زیرا مدیریت شرکت به منظور کنترل روزمره وضعیت موجودیها وجریان وجوه نقد شرکت به این گونه اطلاعات نیاز مبرم دارد. مقادیر تعهدات خرید باید دررابطه با تقاضای موجود و بالقوه آتی ، با توجه به عملکرد گذشته،پس مانده سفارشهای فروش انجام نشده ووضعیت موجود در این صنعت، مورد بررسی قرارگیرد. چنانچه مقادیر سفارش داده شده فراتر از این استانداردها به نظر رسد، حسابرسان باید اطلاعات کاملی را در باره این بخش از عملیات شرکت کسب کنند. تعهدات خرید ممکن است مستلزم افشاء در صورتهای مالی باشد.

تعهدات فروش از پس مانده سفارشهای فروش انجام نشده آشکار می شود. زیانهای ذاتی ناشی از تعهدات فروش عموما از طریق اعمال قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار در مورد موجودیها شناسایی می شود که در این جا ،قیمت بازار به معنای خالص ارزش بازیافتی کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده موجود برای ایفای تعهدات فروش می باشد. حسابرسان باید برآورد هزینه های این گونه سفارشهای فروش را که توسط صاحبکار به عمل آمده است ، مورد بررسی قرار دهند. چنانچه مجموع هزینه های برآوردی تولید کالاهای این سفارشها بیش از قیمتهای قطعی قراردادهای فروش مربوط باشد، زیان حاصل وبدهی مربوط باید در صورتهای مالی سال جاری صاحبکار منعکس گردد.

 

15) چگونگی ارائه در صورتهای مالی وکفایت افشای مربوط به موجودیهای مواد وکالا وبهای تمام شده کالای فروش رفته را ارزیابی کنید.

افشای شیوه(یا شیوه های) مورد استفاده برای ارزشیابی موجودیها ، یکی از مهمترین عوامل ارائه صحیح موجودیها در صورت های مالی است . بیان این که موجودیها به بهای تمام شده منعکس شده است ، کافی نیست ؛ زیرا، بهای تمام شده می تواند با مفروضات گوناگونی تعیین شود که هر یک ، مبلغ کاملا متفاوتی را به عنوان ارزش موجودیها ارائه می کند.

 

سایر نکات مهم در باره چگونگی ارائه موجودیها موادوکالا در صورتهای مالی شامل موارد زیر است.

 1. تغییرات درشیوه های ارزشیابی موجودیها باید طبق اصول پذیرفته شده حسابداری افشاء شود وآثار ریالی این تغییرات همراه با دلایل توجیهی آنها باید گزارش گردد. در این گونه موارد، گزارش حسابرسان به دلیل نبود یکنواختی در کاربرد شیوه های ارزشیابی موجودیها ، حاوی یک بند توضیحی خواهد شد.
 2. ارائه موجودیها در گروه بندیهای جداگانه و مناسب ، مانند مواداولیه  ، کالای درجریان ساخت ، کالای ساخته شده و غیره، مناسبت دارد.
 3. چنانچه موجودیها موادوکالا، کلا یا بعضا ، در گرو باشد، چگونگی وشرایط گرو بودن باید بطور کامل افشاءشود.
 4. هر گونه ذخیره کاهش ارزش موجودیها باید از مبلغ موجودیهای مواد وکالای مربوط ، کسر شود.
 5. وجود هرگونه تعهدات خرید و شرایط آن باید افشاء گردد.

مشکلات مربوط به موجودیها موادوکالا در حسابرسی نخستین

ضرورت حضور حسابرسان و نظارت آنان بر شمارش موجودیهای پایان دوره شرکت صاحبکار در تمام نشریات حسابرسی ، بسیار مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما، مبلغ موجودیها ی ابتدای دوره مالی نیز در تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود خالص سال مورد رسیدگی ، به همان اندازه اهمیت دارد. حسابرسان که برای اولین بار به حسابرسی جدیدی می پردازد ، عموما در شمارش موجودیها مواد وکالا ابتدای سال مورد رسیدگی حضور نداشته ونظارتی اعمال نکرده اند.

پس اولین نکته در خور توجه ، حسابرسی شده بودن یا نبودن شرکت صاحبکار توسط حسابرسان مستقل در سال قبل است چناچه بررسی کاربرگهای حسابرسی حسابرسان قبلی نشان دهنده رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی باشد، حسابرسان جانشین می توانند موجودیهای ابتدای دوره صاحبکار را با کمترین میزان پی جویی بپذیرند.

کمترین پی جویی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. مطالعه و بررسی شیوه های ارزشیابی استفاده شده.
 2. بررسی مدارک موجودیها
 3. بررسی صورتها ی شمارش موجودیها که در انبار گردانی سال قبل ، از آن استفاده شده است.
 4. مقایسه گروه به گروه موجودیهای ابتدا و پایان دوره.

این گونه پی جویی ها گاه حسابرسان را از درستی مقادیر و منطقی بودن مبالغ موجودیهای مواد وکالای ابتدای دوره بطور کامل مطمئن می کند؛ در برخی موارد نیز ممکن است تردید هایی جدی نسبت به صحت و اعتبار مبلغ موجودیها ی ابتدای دوره را برای حسابرسان به وجود آورد . در موارد اخیر، حسابرسان نخواهند توانست در باره صورت سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد نظر مقبول ارائه کنند: اما ممکن است بتوانند در باره ترازنامه نظر مقبول ارائه نمایند؛ زیرا، موجودی ابتدای دوره در این صورت مالی انعکاسی ندارد.

 

|+| نوشته شده توسط hamed در یکشنبه پنجم آبان ۱۳۸۷  |
 
 
بالا